Zgromadzenia

SIOSTRY PASJONISTKI

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki) powstało w 1918 r. z inicjatywy Matki Józefy Hałacińskiej.
Założycielka Zgromadzenia urodziła się 5 maja 1867 r. w Bulowicach, koło Oświęcimia. Wychowała się w wielodzietnej, głęboko religijnej rodzinie. W wieku dwudziestu lat odkryła w sobie powołanie zakonne i wstąpiła do Sióstr Kapucynek. Po dwóch latach pobytu w tym zgromadzeniu otrzymała wewnętrzny nakaz założenia Zgromadzenia, które czciłoby Mękę Pańską i wynagradzało Bogu za grzechy świata przez modlitwę, umartwienie i działalność apostolską. Ponieważ w tym czasie nie było jeszcze takiego zgromadzenia s. Hałacińska wstąpiła w 1889 r. do Zgromadzenia Sióstr Serafitek, które mają w swoim charyzmacie Kult Matki Bożej Bolesnej. Przez 30 lat pobytu u Sióstr Serafitek odczuwała, że nie spełnia właściwie zadania wyznaczonego jej przez Chrystusa. Pod wpływem wewnętrznych przeżyć i zmagań czując Boży nakaz założyła w 1918 r. nowe Zgromadzenie, którego charyzmat koncentruje się wokół Tajemnicy Odkupienia: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. 

Zgromadzenie zostało oparte na regule III zakonu św. Franciszka z Asyżu. Pierwszy dom nowego zgromadzenia powstał w Płocku, a opiekunem duchowym sióstr został błogosławiony ks. bp Antoni Nowowiejski. Na przestrzeni 20 lat od założenia zgromadzenia liczba sióstr wzrosła do 206. Wraz ze zwiększeniem się liczby powołań, siostry zaczęły tworzyć, coraz to nowe placówki zakonne. W tym czasie powstało 26 domów sióstr Pasjonistek, czyli więcej niż jeden rocznie. Większość domów otwarto na terenie diecezji płockiej, powoli jednak zgromadzenie otwierało swoje placówki w innych częściach Polski: Górny Śląsk, Kielecczyzna, czy okolice Krakowa.
Obecność Sióstr Pasjonistek na terenie diecezji kieleckiej datuje się od 1919 r., natomiast w Kielcach siostry pracują od 1945 r. Początkowo prowadziły kuchnię “Caritas” przy kościele św. Krzyża, także dom dziecka i przedszkole. Na teren parafii św. Józefa Robotnika siostry przybyły w roku 1971 z inicjatywy ks. Proboszcza Tadeusza Cabańskiego. Siostry objęły pracę w katechezie, zakrystii oraz zajęły się działalnością charytatywną, które to prace są kontynuowane również i dzisiaj. Dzięki staraniom ks. proboszcza Jana Kudelskiego siostry otrzymały w 1977 r. nowe mieszkanie przy ulicy Klonowej 56. Do domu parafialnego przy ul. Turystycznej siostry sprowadziły się w 1990 r. Po śmierci ks. Prałata Kudelskiego proboszczem zostaje ks. Prałat Jan Iłczyk. Siostry pozostają przy parafii.

Siostry Pasjonistki przez swoją pracę i poświęcenie pragną współczesnym ludziom ukazać piękno życia poświęconego Chrystusowi, w myśl hasła gromadzenia: “Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas” .

Wzorem świętości dla każdej Pasjonistki jest Matka Założycielka Józefa Hałacińska (zmarła 9 lutego 1946 r.) W dniu 28 września 2002 r. został otwarty proces beatyfikacyjny Sługi Bożej – Józefy Joanny Hałacińskiej na etapie watykańskim. W dniu 18 listopada 2006 r. miała miejsce podniosła uroczystość ekshumacji doczesnych szczątek Sługi Bożej oraz umieszczenia ich w sarkofagu w kościele farnym pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku.
Zatrzymaj się na chwilę w gonitwie codziennych spraw, ucisz swoje myśli.
Jeśli uda Ci się wsłuchać w ciszę swej duszy, to może usłyszysz pukanie do drzwi “Pójdź za Mną”.

Siostra Lidia Bartnicka

Przez wiele lat w naszej wspólnocie parafialnej posługiwała także Siostra Lidia Bartnicka (w Kielcach od 1991), która była założycielką Stowarzyszenia Ewangelicznego osób świeckich. Siostra Lidia była bardzo znaną osobą w Kielcach i całej diecezji. To Ona przez poświęcenie dla osób biednych i ubogich oraz pracą charytatywną, przyczyniła się do ukazania miłosiernego oblicza Ojca w drugim człowieku.

Obecnie wspólnota liczy 4 siostry

Siostra przełożona Brygida Paszkowska

W Kielcach od 2018 r. Katechizuje w Szkole Podstawowej Nr 27 i w Akademickiej Szkole Podstawowej.

Siostra Faustyna Czajkowska

W Kielcach od 2018 r. Katechizuje w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Akademickiej Szkole Podstawowej.

Siostra Teresa Witkowska (w Kielcach od 1982) jest zakrystianką, dba o piękno i wystrój kościoła.

Siostra Cecylia Maria Misztal (w Kielcach od 2009) jest katechetką w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach.

SIOSTRY BOSKIEJ OPATRZNOŚCI

Zatwierdzone w 2013 roku przez Ks. Bpa Kazimierza Ryczana Zgromadzenie Sióstr Boskiej Opatrzności w Kielcach jest polską gałęzią Zgromadzenia Sióstr Boskiej Opatrzności z Saint Jean de Bassel we Francji, i jednocześnie ósmym Zgromadzeniem, wywodzącym się z fundacji Bł. Jana Marcina Moyë.
Siostry stają do dyspozycji Boga, by we wszystkim i przede wszystkim szukać wypełnienia Jego planu zbawienia wobec każdego człowieka. Stawiają sobie za cel bycie autentycznym znakiem Bożej Opatrzności w dzisiejszym świecie – Opatrzności, która ocala, przebacza i podnosi. Być Opatrznością na wzór Jezusa to pragnąć szczęścia drugiego człowieka, pragnąć jego wielkości i wolności; być Opatrznością to nie sądzić drugiego, ale pomagać mu w stawaniu się człowiekiem Bożym – człowiekiem według zamiaru Stwórcy.

Wszystkim, którzy tego potrzebują, siostry przekazują podstawowe prawdy wiary, a także wiedzę czysto ludzką. Poprzez nauczanie pomagają ludziom wzrastać w mądrości, odpowiedzialności i miłości do Boga i ludzi. Charyzmat Zgromadzenia wyznacza konkretne wymiary misji sióstr, którymi są: ewangelizacja, wspierająca obecność, duchowe towarzyszenie i  modlitwa wstawiennicza.
Dom Sióstr Boskiej Opatrzności w Kielcach jest miejscem adoracji Boga i modlitwy w intencjach wszystkich, pośród których żyją. Dwa razy w miesiącu, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w ich kaplicy, siostry modlą się wraz z rodzinami kapłanów i sióstr pochodzących z parafii św. Józefa oraz z przyjaciółmi Zgromadzenia, aby wspierać się wzajemnie w wielkodusznej odpowiedzi na dar powołania. Organizują również indywidualne spotkania dla osób, które potrzebują dialogu i duchowego wsparcia.
Wspólna modlitwa sióstr, będąca celebrowaniem wiary w Chrystusa obecnego pośród tych, którzy gromadzą się w Jego Imię, umacnia je w miłości do Boga i ludzi. Eucharystia jest centrum życia sióstr. Codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, aby umacniać komunię z Chrystusem, między sobą oraz z całym ludem Bożym.
We wspólnocie łączy siostry wzajemna miłość, uwielbienie Boga i konkretne doświadczenie jedności.
Zgromadzone w imię Jezusa, starają się żyć Bogiem i dla Boga, aby miłując się wzajemnie, tak jak On nas umiłował, budować Mistyczne Ciało Chrystusa.

Każda siostra, obdarzona niepowtarzalną łaską, jest darem Bożej Opatrzności. Wspólnota talentów, akceptacja i szacunek dla różnorodności i bogactwa każdej siostry, wzajemne dzielenie się radościami i problemami – wszystko to owocnie przyczynia się do budowania wspólnoty „o jednym sercu i jednej duszy” – na wzór pierwszych chrześcijan.
Życie we wspólnocie jest szkołą duchowego wzrostu sióstr. Natura Charyzmatu ukierunkowuje ich wolę, ożywia miłość, wspiera wierność i ukazuje cel pracy apostolskiej. Dzięki temu życie wspólnotowe staje się świadectwem działania Ducha Świętego i drogą nowej ewangelizacji.
Dążeniem wspólnoty jest modlitwa i apostolstwo. W sercu Kościoła jest ona otwarta na świat i jego wezwania. Siostry dają świadectwo miłości Jezusa do każdego człowieka i współpracują z innymi w budowaniu Królestwa Bożego. Powierzając się bez reszty Opatrzności Ojca, każda z nich wypełnia misję Zgromadzenia według bogactwa darów, jakimi została obdarowana przez Boga.

Siostry pragną, aby Opatrzność Boga, wyrażona w Miłosiernej Miłości Jezusa, była znana i rozszerzana poprzez ich życie i duchowe dzieła miłosierdzia, wskazane przez Bł. Jana Marcina Moyё oraz znaki naszych czasów: „Nasze serca są przepełnione radością i miłością do Boga i ludzi, dlatego z wdzięcznością pragniemy odpowiadać miłością na Miłość w dzisiejszym, zbolałym świecie, jakże potrzebującym Bożej Opatrzności. Bóg potrzebuje nas do współpracy z Nim w czynieniu świata lepszym, piękniejszym, bardziej sprawiedliwym”.

Wspólnotę tworzą:

Siostra Danuta Bednarek

Przełożona Generalna, kierownik duchowy, formator młodzieży zakonnej. Służy pomocą poprzez towarzyszenie duchowe dorosłym i młodzieży, przygotowuje do dobrego przeżywania Sakramentu Pojednania. Ewangelizuje poprzez świadectwo życia, aby pomóc innym w odkrywaniu znaków Miłosiernej Opatrzności w codziennym życiu. Ofiarowując drugiej osobie słowa nadziei i pocieszenia, a niekiedy jedynie dyskretną obecność i uwagę, siostra Danuta jest naocznym świadkiem uzdrawiającej mocy Zmartwychwstałego Chrystusa – niewyczerpanego Źródła Miłosierdzia i Przebaczenia, w myśl słów św. Pawła: „Gdzie (…) wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”.

Siostra Maria Ściegienna

Organistka i pracownik kancelarii w parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach. Poprzez śpiew i muzykę organową uwielbia Boga i pragnie przybliżać do Niego tych, wśród których żyje i posługuje jako Siostra Boskiej Opatrzności.

Zamknij