Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny kiedy wspólnota się gromadzi, oby modlić się i sławić Boga. (…) W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi "pomocnikami proboszcza". Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim.
papierz
Papież Franciszek

MINISTRANCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii to grupa licząca około 50 ministrantów. Grono ministrantów to uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści, licealiści oraz studenci. Wśród nich jest 2 animatorów, 3 ceremoniarzy i 5 lektorów.

Ministranci w naszej wspólnocie parafialnej poza codzienną i niedzielną służbą przy ołtarzu mają na celu ukazanie piękna liturgii. Większość z nich zaangażowana jest w działalność Duszpasterstwa Młodzieży KANA, Teatru Pod Górnym Kościołem oraz w różnego rodzaju wolontariat. Młodzi chłopcy pomagają między innymi w przygotowywaniu wigilii dla ubogich i samotnych, festynu parafialnego oraz w różnych akcjach organizowanych przez naszą parafię.

Podobnie jak w innych parafiach także i w naszej ministranci uczestniczą w tzw. Kolędzie zapowiadając kapłana nawiedzającego rodziny naszego Sanktuarium.
Poza tym w każdą I środę miesiąca ministranci wraz ze swymi rodzinami spotykają się na wspólnej Eucharystii o godz. 18.00 w intencji ministrantów i ich rodzin oraz o nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele. Każdego roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszej wspólnocie przeżywamy radość przyjęcia do LSO nowych ministrantów. Natomiast starsi chłopcy otrzymują kolejne stopnie posług.

To wszystko jest możliwe dzięki formacji dokonującej się m. in. na tzw. zbiórkach prowadzonych przez animatorów oraz na spotkaniach ministrantów i ich rodziców z ks. Opiekunem (np. z racji Mikołaja, opłatka oraz święconego jajka, czy też ogniska). Formacja ta jest także pogłębiana przez udział naszych ministrantów w kursach organizowanych przez Referat Służby Liturgicznej oraz obozach – turnusach wypoczynkowych w czasie ferii czy wakacji dla ministrantów naszej diecezji.

W naszej wspólnocie ministranckiej wyróżniamy kilka zasadniczych stopni w posłudze ministranta, a są to:

  • Kandydat na ministranta – może być nim chłopiec, który przystąpił do pierwszej Komunii Świętej. Kandydat w tej posłudze przygotowuje się do pełnienia świętych czynności ministranta. Uczestniczy w zbiórkach formacyjnych, które prowadzone są przez animatorów i ceremoniarzy. Podczas takich spotkań młody człowiek uczy się postawy jaką ministrant powinien wykazywać oraz dowiaduje się jak usługiwać księdzu do Mszy Świętej.
  • Ministrant młodszy – w naszej wspólnocie parafialnej jest to ministrant z białym cingulum. Może być nim chłopiec, który ukończył okres przygotowania do służby i otrzymał błogosławieństwo włączające go do grona ministrantów. Czas formacji młodszego ministranta zaczyna się z chwilą włączenia go do grona ministrantów i kończy się wraz z ukończeniem przez niego nauki w szkole podstawowej.
  • Ministrant Światła – w naszej wspólnocie parafialnej jest to ministrant z żółtym cingulum. Do jego zadań należy dbanie o piękno liturgii poprzez niesienie zapalonych akolitek- świec.
  • Ministrant Księgi – w naszej wspólnocie parafialnej jest to ministrant z fioletowym cingulum. Jest odpowiedzialny za należyte przygotowanie, zaniesienie oraz podawanie ksiąg liturgicznych celebransowi podczas liturgii przy miejscu przewodniczenia oraz w czasie nabożeństw. Wnosi on także Mszał na ołtarz, gdyż na ołtarzu do momentu przygotowania darów nie powinno nic się znajdować. Wszystkie księgi otacza należnym szacunkiem i troską.
  • Ministrant Ołtarza – w naszej wspólnocie parafialnej jest to ministrant z czerwonym cingulum. Troszczy się o należyte przygotowanie ołtarza podczas Eucharystii, szczególnie darów ofiarnych chleba i wina oraz paramentów liturgicznych (kielich, patena, bielizna ołtarzowa). Ponadto posługuje on kapłanowi i diakonowi przy ołtarzu. Ministrant ołtarza spełnia więc niektóre funkcje przypisane posłudze akolity.
  • Lektor – w naszej wspólnocie parafialnej jest to ministrant z czerwonym cingulum z krzyżem na piersi. Poznaje dokładnie Pismo Święte, które odczytuje w zgromadzeniu liturgicznym podczas sprawowanych obrzędów, szczególnie we Mszy św. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa, księgę lekcjonarza. W liturgii może także wypowiadać wezwania modlitwy wiernych oraz spełniać funkcję psałterzysty.
  • Ceremoniarz – w naszej wspólnocie parafialnej jest to ministrant z białym cingulum z krzyżem na piersi. Jest to najwyższy stopień w formacji liturgicznej, który uzyskuje się po skończeniu diecezjalnego kursu dla ceremoniarzy. Ceremoniarz odpowiedzialny jest za całościowe przygotowanie liturgii, przeprowadzenie prób, czuwa nad właściwym przebiegiem i porządkiem obrzędów, dba o wyznaczenie funkcji.
  • Animator – w naszej wspólnocie parafialnej jest to ministrant z czerwonym pasem oraz krzyżem na piersi. Głównym zadaniem animatora Parafialnej Wspólnoty Ministranckiej jest budowanie wspólnoty, troska o powierzoną sobie grupę ministrantów, pomoc w prowadzeniu zbiórek formacyjnych, wspieranie duszpasterza odpowiedzialnego za formację służby liturgicznej. Ma odznaczać się głęboką wiarą, zdrową gorliwością, dyspozycyjnością, umiejętnością współpracy w grupie oraz prowadzenia zajęć formacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy wszystkich młodych chłopców, którzy chcą być częścią Liturgicznej Służby Ołtarza do skontaktowania się z księdzem opiekunem Wojciechem Piątkowskim lub do przyjścia na spotkania ministrantów.

Młodsi ministranci - w każdą środę o godz. 19.00 po Mszy św. wieczornej
Starsi ministranci - w ostatnie piątki miesiąca (najbliższe 28 września) o godz. 19.30

Zamknij