CHRZEST ŚWIĘTY

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Jezus przemówił tymi słowami: (…) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 18 – 19)

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6, 3 – 4)

Chrzest święty jest pierwszym sakramentem, jakiego udziela się w Kościele katolickim. Można powiedzieć, że jest on niejako „bramą” prowadzącą do przyjmowania innych sakramentów. Bez ważnie udzielonego chrztu nie można przyjąć ważnie żadnego innego sakramentu. Jest to sakrament, którego udziela się tylko raz w życiu. Pozostawia on na ochrzczonym niezatarte znamię, dlatego chrztu świętego nie można po jego udzieleniu odwołać ani unieważnić. Na zawsze pozostaje się osobą ochrzczoną. Stąd decyzja o chrzcie świętym, którą zazwyczaj podejmują rodzice małego dziecka, jest bardzo odpowiedzialna. Przez swoją decyzję rodzice wprowadzają dziecko we wspólnotę ochrzczonych. Muszą zatem zdawać sobie sprawę z powagi wydarzenia i konsekwencji jakie z niego wynikają.

Chrzest jest „zanurzeniem” w Chrystusa – w moc Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pokonał śmierć i grzech. Dla podkreślenia związku Chrztu ze zmartwychwstaniem Jezusa, zazwyczaj udziela się go w niedzielę. Sakrament Chrztu jest też aktem przyjęcia do wspólnoty Kościoła, dlatego zazwyczaj odbywa się podczas parafialnej Mszy świętej.

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka,
przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze,
aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Czy jesteście świadomi tego obowiązku? (Obrzędy chrztu dzieci)

CHRZEST - WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgoda Księdza Proboszcza miejsca zamieszkania* (jeśli z innej parafii)
2. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
3. Zaświadczenia chrzestnych z miejsca zamieszkania stwierdzające, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych* (jeśli mieszkają poza par. św. Józefa)

– Chrzty w parafii św. Józefa odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca.
– Z wymaganymi dokumentami należy zgłosić się na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.
Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka (wierzący i praktykujący tak, by mogli zapewnić dziecku religijne wychowanie w domu).
– Spotkanie przed Sakramentem Chrztu św. dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w sali na II piętrze domu parafialnego w piątek poprzedzający II i IV niedzielę miesiąca o godz. 19.00.

CHRZESTNI

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto:
– jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
– ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
– jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
– ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

(Kodeks Prawa Kanonicznego 874)

GŁÓWNE OBOWIĄZKI RODZICÓW CHRZESTNYCH

– Rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę świętą, wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.
Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza św., spowiedź, kolęda) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację. Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego przystępują do spowiedzi i Komunii św.
– Chrzestni zobowiązani są do pomagania w chrześcijańskim wychowaniu ich dziecka. Powinni również pamiętać o modlitwie za nowo ochrzczone dziecko.

Spotkania dla rodziców i chrzestnych przed chrztem świętym - w piątki poprzedzające II i IV niedzielę miesiąca - godz. 19.00

Ochrona danych osobowych - udostępnianie wszelkich informacji

Zamknij